LIFESTYLE EXPERIENCE EVENT

Algemene en bijzondere verhuurvoorwaarden

DEFABRIQUE UTRECHT

Algemene en bijzondere verhuurvoorwaarden THEWEEKND®

Artikel 1 – Algemeen

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Verhuurder: THEWEEKND is onderdeel van SundaySchool BV, de gebruiker van de algemene voorwaarden.

Huurder: de (rechts)persoon, die met verhuurder een overeenkomst sluit of heeft gesloten of diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n)en erfgenamen.

Artikel 1 – Overeenkomst: de overeenkomst tussen verhuurder en huurder

1.2 AIle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met verhuurder overeengekomen te worden.

1.3 De toepasselijkheid van eventueel door huurder gehanteerde voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

1.4 Eventuele nietigheid of ongeldigheid van een of meer bepalingen van deze overeenkomst laten de geldigheid en de toepasselijkheid van de overige bepalingen van deze overeenkomst onverlet.

1.5 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing, tenzij in de bijzondere voorwaarden van de algemene voorwaarden wordt afgeweken.

Artikel 2 – Aanbiedingen/orders

2.1 Alle door verhuurder gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

2.2 Toezending van aanbiedingen en/of (andere)documentatie verplicht verhuurder niet tot acceptatie van een order. Acceptatie wordt door verhuurder zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen 14 dagen na ontvangst van de order aan huurder kenbaar gemaakt.

2.3 Verhuurder behoudt zich het recht voor om orders zonder opgaaf van redenen te weigeren.

2.4 Verhuurder behoudt zich het recht voor om verhuurde vierkante meters niet zonder vooruitbetaling ter beschikking te stellen.

2.5 Aanbiedingen of offertes gelden niet voor toekomstige opdrachten.

Artikel 3 – Overeenkomst

3.1 Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met verhuurder eerst dán tot stand, nadat verhuurder een opdracht heeft aanvaard respectievelijk heeft bevestigd, waarbij de datum van de bevestiging bepalend is.

3.2 Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen binden verhuurder slechts, indien deze schriftelijk door verhuurder zijn bevestigd.

3.3 Voor transacties waarvoor naar aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reclame binnen 7 werkdagen na verzending van de factuur.

3.4 Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat huurder – uitsluitend ter beoordeling van verhuurder – voldoende kredietwaardig schijnt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.

3.5 Verhuurder is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder)te presteren, van huurder zekerheid te eisen dat zowel aan betalings- als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.

3.6 Verhuurder is bevoegd om, indien zij dit noodzakelijk dan wel wenselijk acht, voor een juiste uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht en na overleg met huurder bij uitvoering van de overeenkomst anderen in te schakelen, waarvan de kosten aan huurder zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven.

Artikel 4 – Prijzen

4.1 Tenzij anders vermeld zijn de prijzen gebaseerd op een vierkante meterprijs, vermeld in euro’s. De vergoeding voor de prijs van de vierkante meters wordt aangeduid als standgelden.

4.2 Alle bedragen zijn bedragen ex. BTW.

Artikel 5 – Annulering

5.1 Indien huurder, nadat een overeenkomst tot stand is gekomen, deze wenst te annuleren, wordt bij annulering in de periode van

– meer dan 3 maanden voor aanvang van de huurperiode 25%

– binnen 3 maanden voor aanvang van de huurperiode 50%

– binnen 2 maanden voor aanvang van de huurperiode 100% van de totale huurprijs als annuleringskosten in rekening gebracht, onverminderd het recht van verhuurder op volledige schadevergoeding inclusief gederfde winst.

5.2 De organisatoren behouden zich te allen tijde het recht voor om wegens bijzondere omstandigheden, alsmede indien de organisatie van het evenement daartoe noopt, de in het contract en in de Algemene en Bijzondere verhuurvoorwaarden, vermelde data en tijden te wijzigen en/of het Evenement geen doorgang te doen vinden, zonder dat in die gevallen de deelnemer aanspraak kan doen gelden op vergoeding van enigerlei schade.

Artikel 6 – Betaling

6.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling te geschieden overeenkomstig de condities als vermeld op de factuur. Bij niet tijdige betaling van de factuur wordt de deelnemer/ standhouder geacht de organisatie te hebben verzocht de inschrijving te annuleren op basis van de in de Algemene en bijzondere verhuurvoorwaarden genoemde annuleringsregeling. Zie 5.1

6.2 Alle door huurder verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente en door verhuurder gemaakte invorderingskosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande facturen.

6.3 Ingeval huurder:

– in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, tot de schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen wordt toegelaten, een verzoek tot surséance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen wordt gelegd of in geval van liquidatie,

– komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld,

– enige uit kracht der Wet of van deze condities op hem rustende verplichting niet nakomt en/of

– overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf.

– Heeft verhuurder door het enkel plaatsgrijpen van één der opgemelde omstandigheden het recht, hetzij de overeenkomst te ontbinden, hetzij enig bedrag verschuldigd door de wederpartij op grond van de door verhuurder verleende diensten terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd het recht van verhuurder op vergoeding van kosten, schaden en rente.

Artikel 7 – Rente en kosten

7.1 Indien betaling niet binnen de overeengekomen termijn heeft plaatsgevonden, is huurder van rechtswege in verzuim en is hij vanaf datum verzuim een rente van 1% per maand of een gedeelte daarvan, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is in welk geval die handelsrente geldt, verschuldigd over het nog openstaande bedrag tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

7.2 Indien huurder in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van huurder. De buitengerechtelijke kosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief, zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd, met een minimum van € 350,00.

7.3 De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van huurder.

Bijzondere bepalingen ter zake verhuur

Artikel I – Algemeen

Verhuurder verbindt zich aan huurder om het afgesproken aantal m2 ten gebruiker in huur af te staan gelijk huurder zich verbindt deze m2 van verhuurder ten gebruiker in huur aan te nemen. Huurder verbindt zich de overeengekomen huurprijs en de uit deze overeenkomst voortvloeiende vergoedingen en kosten te betalen en het gehuurde na beëindiging van de huurtijd terug te leveren, een en ander met inachtneming van het hierna bepaalde.

Artikel II – De huurperiode

II.1 De huur wordt aangegaan voor een door partijen vastgestelde periode, welke aanvangt op het overeengekomen tijdstip op de overeengekomen dag en eindigt op het overeengekomen tijdstip op de overeengekomen dag.

II.2 Het verhuurde dient aan het einde van de huur in goede staat te worden opgeleverd.

II.3 Wanneer het verhuurde binnen de overeengekomen huurperiode voortijdig wordt opgezegd, blijft de huursom over de gehele overeengekomen huurtijd verschuldigd, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

II.4 Indien het gehuurde door enige oorzaak niet op de overeengekomen datum van ingang door huurder in gebruik wordt genomen, is niettemin de huursom over de gehele overeengekomen periode verschuldigd, terwijl het gehuurde voor rekening en risico van huurder ter beschikking wordt gehouden. Indien huurder niet onverwijld na sommaties het gehuurde in gebruik neemt, is verhuurder gerechtigd daarover vrijelijk te beschikken, terwijl de overeengekomen huurprijs onverkort verschuldigd blijft.

II.5 Verhuurder behoudt zich het recht voor om na het verstrijken van de overeengekomen huurperiode deze niet te verlengen.

II.6 Indien de huurovereenkomst voor een onbepaalde tijd is aangegaan, eindigt de huurovereenkomst door schriftelijke opzegging door een der partijen aan de medecontractant, met inachtname van een opzegtermijn van 1 week.

Artikel III – Beschikbaarstelling

III.1 Verhuurder draagt er zorg voor dat het gehuurde voldoet aan de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften.

III.2 Vanaf de aanvang der huurperiode wordt het gehuurde ter beschikking gesteld. Huurder heeft het recht het gehuurde te keuren. Indien huurder van dit recht geen gebruik maakt, wordt het gehuurde geacht in goede staat, volledig en volgens afspraak ter beschikking zijn gesteld.

III.3 Huurder is aansprakelijk voor eventuele schade aan het terrein of aan goederen die zich daarop of daarin bevinden.

III.4 Verhuurder bepaalt welke vierkante meters huurder ter beschikking worden gesteld.

III.5 Aansprakelijkheid die verder strekt dan het hiervoor bedoelde bedrag of aansprakelijkheid die niet wordt gedekt door een verzekering wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

III.6 Eventuele schadeclaims dienen onverwijld na het ontstaan van de schade schriftelijk bij verhuurder te worden ingediend.
De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor schade gelden niet, indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van verhuurder 
of zijn ondergeschikten.

Artikel IV – Risico huurder

IV.1 In geval van schade dient huurder de schade zoveel mogelijk te beperken. Elke schade dient onverwijld aan de verhuurder gemeld te worden. In geval van diefstal/vandalisme dient de huurder onverwijld namens de verhuurder aangifte te doen bij politie en een kopie van het procesverbaal aan de verhuurder te overhandigen. De huurder is volledig aansprakelijk voor alle schade die de verhuurder lijdt als gevolg van nalatigheid van de huurder ter zake van de meldingsplicht.

IV.2 Schade die de verhuurder lijdt als gevolg van het niet nakomen van de overeengekomen verplichtingen door de huurder komt voor rekening van de huurder. Schade aan eigendommen van de huurder worden niet vergoed door de verhuurder en zijn niet meeverzekerd.

IV.3 Huurder vrijwaart verhuurder voor alle eventuele aanspraken van derden in verband met (schade aan) eigendom van derden, waaronder het gehuurde en/of het gebouw waarin het gehuurde zich bevindt.

Artikel V – Gebruik

V.1 Gedurende de huurperiode is huurder gehouden de gehuurde vierkante meters naar aard en bestemming als een goed huurder te gebruiken, te onderhouden en te beveiligen tegen diefstal en beschadiging.

V.2 Tijdens de huurperiode zijn de gehuurde vierkante meters uitsluitend en geheel voor risico van huurder.
 Verhuurder draagt geen verdere aansprakelijkheid dan in deze voorwaarden is bepaald.

V.3 Huurder zal het gehuurde schoonhouden van afval en bij beëindigen van de huur het afval zelf afvoeren.

V.4 Gebruik van vuur(werk) en gasflessen is niet toegestaan.

V.5 Externe catering is niet toegestaan.

V.6 Het gebruik van alcohol door op- en afbouw of uitvoerend personeel of technici is niet toegestaan.

V.7 De locatie dient met respect behandeld te worden, m.a.w. niet boren, timmeren in wanden, vloeren.

V.8 Indien versieringen worden opgehangen, mag dat enkel na schriftelijke toestemming van de beursorganisatie, en indien akkoord en alleen dan wanneer bevestigd met ijzerdraad en voorzien van een certificaat voor brandwerendheid.

V.9 Huurder dient bij calamiteiten altijd de opdrachten van de eigenaar van het gehuurde, verhuurder en/of beveiliging op te volgen.

V.10 Verhuurder en de eigenaar van het gebouw waarin het gehuurde zich bevindt, kunnen te allen tijde personen de toegang tot of het verblijf in het gebouw waarin het gehuurde zich bevindt ontzeggen.

Artikel VI – Laden en lossen

VI.1 Opbouw is mogelijk zaterdag voorafgaand aan de beurs vanaf 14.00 uur tot 21.00 uur

VI.2 Voertuigen dienen geparkeerd te worden op de aangegeven parkeerplaats. Het is verboden tussen de hallen te parkeren in verband met de veiligheidsvoorschriften.

Artikel VII – Aansprakelijkheid

VII.1 Verhuurder is niet aansprakelijk voor enige door huurder of derden geleden schade ten gevolge van overmacht zoals uitval van stroom, warmte en water en stoornis in het bedrijf van verhuurder.

VII.2 Verhuurder is niet aansprakelijk voor diefstal, vermissing of beschadiging van goederen in gebracht door huurder.

VII.3 Verhuurder is niet aansprakelijk voor persoonlijke ongevallen van huurder.

VII.4 Iedere aansprakelijkheid van verhuurder jegens huurder is beperkt tot het bedrag dat de verzekering van verhuurder met betrekking tot deze aansprakelijkheid uitkeert, althans beperkt tot de overeengekomen totale huurprijs.

Artikel VIII – Ontbinding

Indien huurder enige verplichting uit hoofde van deze overeenkomst niet of niet tijdig nakomt of in strijd daarmee handelt, wordt hij geacht van rechtswege in gebreke te zijn en is verhuurder gerechtigd, onverminderd het recht van verhuurder op algehele schadevergoeding, de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter, middels een enkele tot de huurder gerichte kennisgeving, met onmiddellijke ingang te ontbinden. Huurder is dan gehouden het gehuurde terstond te ontruimen.

Slotbepalingen van algemene en bijzondere voorwaarden

Toepasselijk recht

Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Geschillen

Alle geschillen, voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde burgerlijke rechter in de vestigingsplaats van verhuurder. Niettemin heeft verhuurder het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.